11 เมษายน 2553

........มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (www.mcru.ac.th) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ หมู่ ๓ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗ เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด "วิทยาลัยหมู่บ้าน"ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ
........๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
........๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
........๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
........๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา


บ้านเทคโนฯ 'บึง (สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
ประวัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเป็นภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยผู้ที่ริเริ่มการก่อตั้งคือ ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ ภารกิจสอนวิชาพื้นฐาน (วิชาการศึกษา 361) ให้กับนักศึกษาครูระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และมีภารกิจรับผิดชอบห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ทำหน้าที่ดูแลและให้บริการการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย
........ต่อมาในปีพุทธศักราช 2535 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวนนักศึกษารุ่นที่ 1 มีทั้งสิ้น 45 คน จุดมุ่งหมายหลักคือ ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งในภาคเรียนปกติและในช่วงปิดภาคเรียน โดยสนับสนุนให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก ณ สถานประกอบการทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
........ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2552) มีนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นรุ่นที่ 9 ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ได้สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาวิชาเอกเดียวกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก ทั้ง 4 แห่ง จนกลายเป็นประเพณีอันดีงาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งยังสร้างเจตคติที่ดีต่อกัน สามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอนาคต
........โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา สามารถประกอบสัมมาอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
........หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากธรรมชาติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นงานที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่แสดงออกได้ชัดเจนทั้งเชิงลึกและกว้างไปพร้อมๆกัน การดำเนินงานเทคโนโลยีการศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ด้านต่างๆผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ ทั้งนี้เนื่องจากงานเทคโนโลยีมีลักษณะเป็นระบบที่ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ และส่วนที่เป็นกระบวนการในการดำเนินงานต่างๆ หลักสูตรที่นำมาใช้กับนักศึกษาจึงจำเป็นต้องใช้ทั้งหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเสริม เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะได้มาตรฐานในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในวงการที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
........นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จะได้รับการฝึกฝนที่หลากหลายวิธีหลายรูปแบบเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนออกไปสู่โลกภายนอกอันกว้างใหญ่ไพศาล สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในระบบราชการและเอกชนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตน กล่าวคือสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีและความสามารถทางปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาไปสอดแทรกและส่งเสริมให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาจบออกไปประกอบวิชาได้หลายวงการ...
By Phot

2 ความคิดเห็น:

 1. ฝาก link ให้ ครูวัด

  jombung.com จะยกให้ ครูวัด
  http://jombung.com

  รุ่น ๑๖ สังสรรค์ วันที่ ๕ พ.ค.๒๕๕๔
  http://web.src.ku.ac.th/somchai/JOMBUNG_16/16_2554/meeting.html

  ศิษย์เก่า เบญจมฯ ๑๔
  http://ben14.com

  ศิษย์เก่าเบญจมฯ ๑๕-๑๗
  http://benrb.com

  ครูสมชาย

  .

  ตอบลบ
 2. "จอมบึง ๑๖"
  พบปะสังสรรค์ และประชุมประจำปี ๒๕๕๔
  ณ ศานิตา คอทเทจ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
  ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  http://web.src.ku.ac.th/somchai/JOMBUNG_16/16_2554/meeting.html


  .

  ตอบลบ

...ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก "บ้านเทคโนฯ'บึง (http://techno711.blogspot.com)" ด้วยความยินดี...